ADVERTISEMENT

24 Bacaan Surat Pendek Juz Amma Dalam Bahasa Latin (Bagian 2)

Arina Yulistara - wolipop Minggu, 07 Nov 2021 16:00 WIB
Muslim woman reading from the quran Ilustrasi mengaji bacaan surat pendek Juz Amma. Foto: Getty Images/iStockphoto/Rawpixel
Jakarta -

Surat pendek Juz Amma bisa menjadi bacaan saat salat. Berikut surat-surat pendek Juz Amma dalam bahasa latin.

Belajar dan menghapal bacaan surat pendek Juz Amma dalam bahasa latin dapat lebih mempermudah saat menghapal. Kamu tidak perlu malu untuk melakukannya.

Juz Amma sendiri merupakan Alquran Juz ke-30. Terdapat 37 bacaan surat pendek Juz Amma yang bisa ditafsirkan dalam bahasa latin. Bacaan surat pendek Juz Amma dalam bahasa latin maupun Arab.

Setelah bagian pertamanya yang bisa di KLIK DI SINI, berikut bagian kedua dari 24 bacaan surat pendek Juz Amma:

Bacaan Surat Pendek Juz Amma Dalam Bahasa Latin

Surat At-Takatsur (102)

1. Al Haakumut takaatsur

2. Hattaa zurtumul maqaabir

3. Kallaa saufa ta'lamuun

4. Tsumma kallaa saufa ta'lamuun

5. Kallaa lau ta'lamuuna 'ilmal yaqiin

6. Latarawunnal jahiima

7. Tsumma latarawunnahaa 'ainal yaqiin

8. Tsumma latus-alunna yaumaidzin 'anin na'iim

Surat Al Qaari'ah (101)

1. Al qoori'ah

2. Mal qoori'ah

3. Wamaa adrooka mal qoori'ah

4. Yauma yakuunun naasu kalfaroosil mabtsuuts(i)

5. Watakuunul jibaalu kal'ihnil manfuus(y)

6. Fa ammaa man tsaqulat mawaazinuh(u)

7. Fahuwa fii'iisyatir raadhiyah

8. Wa ammaa man khoffat mawaaziinuh

9. Fa ummuhuu haawiyah

10. Wa maa adrooka maa hiyah

11. Naa runhaa miyah

Surat Al-Adiyat (100)

1. Wal'aadiyaati dhobhaa

2. Falmuuriyaati qodhaa

3. Falmughiirooti shubhaa

4. Fa-atsarnabihii naq'aa

5. Fawasathna bihii jam'aa

6. Innal insaana lirobbihii lakanuud

7. Wa-innahuu 'alaa dzaalika lasyahiid

8. Wa-innahuu lihubbil khoiri lasyadiid

9. Afalaa ya'lamu idzaa bu'tsiro maa fil qubuur

10. Wahusshila maa fish shuduur

11. Inna robbahum bihim yauma-idzil lakhobiir

Surat Al Zalzalah (99)

1. Idzaa zulzilatil ardhu zilzaalahaa

2. Wa akhrojatil ardhu atzqoolahaa

3. Wa qoolal insaanu maa lahaa

4. Yaumaidzin tuhadditsu akhbaarohaa

5. Bianna robbaka auhaa lahaa

6. Yaumaidziy yashdurun naasu asytaatal liyuraw a'maalahum

7. Famay ya'mal mitsqoola dzaarotin khoiroy yaroh

8. Wamay ya'mal mitsqoola dzarrotin syarroy yaroh

Surat Al Bayyinah (98)

1. Lam yakunil ladziina kafaruu min ahlil kitaabi wal musyrikiina mungfakkiina hattaa ta'tiyahumul bayyinah

2. Rosuulum minalloohi yatluu suhufam muthohharoh

3. Fiiha kutubung qoyyimah

4. Wamaa tafarroqol ladziina uutul kitaaba illaa mim ba'dimaa jaa-athumul bayyinah

5. Wamaa umiruu illaa liya'budullaaha mukhlishiina lahuddiina hunafaa'a wa yuqiimushshalaata wa yu'tuzzakaata wa dzaalika diinul qayyimah

6. Innal ladziina kafaruu min ahlil kitaabi wal musyrikiina fii naari jahannama khoolidiina fiiha ulaa-ika hum syarrul bariyyah

7. Innal ladziina aamanuu wa'amilush shoolihaati ulaa-ika hum khoirul bariyyah

8. Jazaa-uhum 'inda robbihim jannaatu 'adnin tajrii min tahtihal anhaaru khoolidiina fiiha abadaa, rodhiyalloohu 'anhum warodhuu 'anhu dzaalika liman khosyiya robbah.

Surat Al Qadr (97)

1. Innaa anzalnaahu fii lailatil qadr

2. Wa maa adraaka ma lailatul qadr

3. Lailatul qadri khairum min alfii shahr

4. Tanaz zalul malaa-ikatu war ruuhu fiiha bi izni-rab bihim min kulli amr

5. Salaamun hiya hattaa mat la'il fajr.

Surat Al Alaq (96)

1. Iqra' biismi rabbikal ladzii khalaq

2. Khalaqal insaana min 'alaq

3. Iqra' warabbukal akram

4. Al-ladzii 'allama bil qalam

5. 'Allamal insaana maa lam ya'lam

6. Kalaa innal insaana layathghaa

7. An ra-aahuustaghnaa

8. Inna ilaa rabbikarruj'aa

9. Ara-aital ladzii yanhaa

10. 'Abdan idzaa shallaa

11. Ara-aita in kaana 'alal hudaa

12. Au amara bittaqwaa

13. Ara-aita in kadz-dzaba watawallaa

14. Alam ya'lam bi-annallaha yaraa

15. Kalaa la-il lam yantahi lanasfa'an binnaashiyat

16. Naashiyatin kaadzibatin khaathi-atin

17. Falyad'u naadiyah

18. Sanad'uzzabaaniyata

19. Kallaa laa tuthi'hu waasjud wa-aqtarib

Surat At Tin (95)

1. Wattiini waz zaituun

2. Watuuri siiniin

3. Wahaadzal baladil amiin

4. Laqod kholaqnal insaana fii ahsani taqwiim

5. Tsumma rodadnaahu asfala saafiliin

6. Ilal ladziina aamanuu wa'amilus shoolihaati falahum ajrun ghoiru mamnuun

7. Famaa yukadzdzibuka ba'du bid diin

8. Alaisalloohu bi-ahkamil haakimiin

Surat Al Insyirah (94)

1. Alam nasyrah laka sadrak

2. Wa wada'na 'anka-wizrak

3. Alladzi an-qada dzahrak

4. Wa rafa'na laka dzikrak

5. Fa inna ma'al 'usri yusraa

6. Inna ma'al 'usri yusraa

7. Fa idza faraghta-fansab

8. Wa ilaa rabbika farghab

Surat Adh Dhuhaa (93)

1. Wad-duhaa

2. Wallaili idzaa saja

3. Mawada'akarobbukawamaqola

4. Walalakhirotukhoirullakaminal ula

5. Walasaufa yu'tika robbuka fatardho

6. Alamyajidka yatiman faawa

7. Wa wajadaka dallan fa hada

8. Wa wajadaka 'a'ilan faagna

9. Fa ammal yatima falataqhar

10. Waammassa'ila fa la tanhar

11. Wa ammabini'matirabbikafahaddis

Surat Asy Syams (91)

1. Waalsysyamsi wadhuhaahaa

2. Waalqamari idzaa talaahaa

3. Waalnnahaari idzaa jallaahaa

4. Waallayli idzaa yaghsyaahaa

5. Waalssamaa-i wamaa banaahaa

6. Waal-ardhi wamaa thahaahaa

7. Wanafsin wamaa sawwaahaa

8. Fa-alhamahaa fujuurahaa wataqwaahaa

9. Qad aflaha man zakkaahaa

10. Waqad khaaba man dassaahaa

11. Kadzdzabat tsamuudu bithaghwaahaa

12. Idzi inba'atsa asyqaahaa

13. Faqaala lahum rasuulu allaahi naaqata allaahi wasuqyaahaa

14. Fakadzdzabuuhu fa'aqaruuhaa fadamdama 'alayhim rabbuhum bidzanbihim fasawwaahan

15. Walaa yakhaafu 'uqbaahaa.

Itulah berbagai bacaan surat pendek Juz Amma dalam bahasa latin.Simak Video "Film 'Buya Hamka' Habiskan Rp 3 M untuk Makeup Pemain"
[Gambas:Video 20detik]
(eny/eny)